Chuyên gia Ban Cơ yếu Chính phủ – Giải pháp cốt lõi trong Giám sát ATTT cho các hệ thống thông tin trọng yếu

Ông Nguyễn Viết Phan, Phó GĐ TT CNTT & GS ANM, Ban Cơ yếu CP

Đó là chủ đề bài trình bày của Ông Nguyễn Viết Phan, Phó GĐ TT CNTT & GS ANM, Ban Cơ yếu CP trong phiên Hội thảo Chuyên đề 2 “ Bảo vệ dữ liệu và phòng chống tấn công trên mạng ” tại Hội thảo Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2019 (Vietnam Information Security Day 2019) ngày 29/11/2019 tại Hà Nội.

Sử dụng giải pháp tổng thể về bảo mật và đảm bảo an toàn thông tin sử dụng mật mã và chữ kí số của Ngành Cơ yếu với định hướng tập trung vào giải pháp giám sát an toàn thông tin để đảm bảo an toàn thông tin và phòng chống tấn công mạng cho các mạng CNTT trọng yếu.
Ban Cơ yếu Chính phủ đã xây dựng Đề án “Xây dựng Trung tâm ATTT mạng cho hệ thống Chính phủ điện tử” nhằm mục kịp thời đáp ứng và đảm bảo an toàn thông tin cho các mạng CNTT trọng yếu của các cơ quan Chính phủ trước các nguy cơ tấn công mạng có thể xảy ra.

Slide trình bày tại đây