HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM DỰ

HỘI THẢO – TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2023 (30/11/2023)

Quý vị vui lòng điền đầy đủ thông tin trong Mẫu đăng ký. BTC sẽ gửi thông tin chi tiết về việc tham dự sau ngày 15/11/2023 (ưu tiên những người đăng ký sớm)

PHIÊN TOÀN THỂ BUỔI SÁNG (08:00- 12:00)

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ BUỔI SÁNG (08:30 - 11:30)

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ BUỔI CHIỀU (13:30 - 17:00)