Đào Gia Hạnh

Đào Gia Hạnh

Chức danh: Phó Giám đốc Công nghệ, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT

Tọa đàm: Bảo đảm ATTT các nền tảng CNTT phòng chống và thích ứng với dịch Covid 19 – Những vấn đề thực tiễn.