Lê Hoàng Đương

 

Lê Hoàng Đương

Chức danh: Giám đốc Trung tâm An ninh mạng  FPT

Tên tham luận: Giao dịch trực tuyến: Nguy cơ & Một số giải pháp An toàn thông tin trong thực tiễn