Nguyễn Ngọc Quân

 

Nguyễn Ngọc Quân

Chức danh: Giám đốc Trung tâm An toàn thông tin mạng, VNPT-IT

Tên tham luận: Nghệ thuật phòng chống tấn công APT và mối liên hệ với đời thực